Konferencja prasowa Burmistrza Miasta Złotowa

24.06.2017

 

Masz zdjęcia lub film do tego artykułu?   Wyślij je do nas!

#konferencja   #burmistrz   #złotów   

W dniu 08 czerwca 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie odbyła się konferencja prasowa Burmistrza Miasta Złotowa, w której uczestniczyli: Adam Pulit – Burmistrz Miasta Złotowa, Małgorzata Chołodowska – Zastępca Burmistrza, Adam Ziółkowski – Prezes UKS Football Academy Fair – Play w Złotowie. Tematami konferencji były: wykonanie budżetu za rok 2016, Złotowski Budżet Obywatelski 2018, podsumowanie współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku oraz współpraca zagraniczna z miastami partnerskimi, budowa Marki Złotowa, program Euro Eco Festival Złotów 2017. Szczegółowe informacje przedstawione podczas konferencji zawiera załączona prezentacja.

 

 

Materiały konferencyjne - prezentacja

 

Wykonanie budżetu za 2016

W dniu 29 maja 2017 r. na sesji Rady Miejskiej w Złotowie została podjęta uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Zlotowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016. Dochody gminy w 2016 roku wyniosły 66.642 tys. zł, wydatki 64.414 tys. zł. Nadwyżka budżetowa wynosi ok. 2,2 mln zł. W 2016 roku zostało spłacone zadłużenie miasta. W 2016 roku zostały m.in. zrealizowane następujące inwestycje:

- przebudowa ul. Dorsza i ul. Zamkowej (koszt realizacji zadania wyniósł 2.269 tys. zł, dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych wyniosła ok. 926 tys. zł);

- termomodernizacja budynku przy ul. Królowej Jadwigi 54 (koszt realizacji zadania wyniósł 1.652 tys. zł); - remont ul. Łowieckiej (koszt realizacji zadania wyniósł 1.183 tys. zł);

- budowa Sali sportowej przy SP 2 (koszt realizacji zadania w 2016 roku wyniósł 650 tys. zł – kolejny etap tego zadania jest realizowany w roku bieżącym);

- przebudowa ul. Zakątek i Okrężnej (koszt realizacji zadania wyniósł 516 tys. zł).

 

Ponadto zrealizowano zadania: zagospodarowania terenu przy ul. Kopernika oraz przy ul. Słowackiego, budowy parkingu przy ul. Słowackiego, przebudowy ul. Studziennej i ul. Spacerowej, przebudowy ronda przy ul. Wojska Polskiego, budowy Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Królowej Jadwigi 54 oraz kortów tenisowych dla dzieci i pola do minigolfa przy al. Mickiewicza 18. Wykonano również nowe oświetlenie uliczne przy ul. Powstańców i w części ul. Brzozowej oraz przy ul. Kresowiaków i ul. Witosa.

 

Wsparcie organizacji pozarządowych

W 2016 roku w ramach „Programu współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016” zostały ogłoszone łącznie 23 konkursy. Organizacje pozarządowe złożyły 85 aplikacji w konkursach, z czego miasto dofinansowano 70 projektów na łączną kwotę ok. 994 tys. zł. Dotacje z budżetu miejskiego na realizację przedsięwzięć w kwocie powyżej 10 tys. zł otrzymały 23 organizacje. W 2016 roku objęto 29 imprez patronatem Burmistrza Miasta Złotowa, którym udzielono wsparcia finansowego na ich realizację w kwocie 17.830,00 zł brutto.

 

Budżet Obywatelski

W roku 2017 odbędzie się już 2. edycja Budżetu Obywatelskiego. W zeszłorocznej edycji na 8 propozycji zagłosowało 2590 mieszkańców Złotowa. W wyniku głosowania do realizacji w roku bieżącym wybrano zadania:

- budowy integracyjnego placu zabaw na Półwyspie Rybackim i rozbudowa istniejącego placu zabaw na Półwyspie Rybackim (te 2 zadania będą zrealizowane łącznie, w wyniku ogłoszonego przetargu wybrano już wykonawcę tych zadań),

- budowy drogi dojazdowej do parkingu nad Jeziorem Zaleskim (realizacja zadania jest na etapie uzgodnień),

- budowy Street Workout przy Promenadzie (otwarcie zaplanowano na dzień 30 czerwca 2017 r. o godz. 17.30 w ramach programu Euro Eco Festival Złotów 2017);

- budowy chodnika przy blokach przy ul. Słowackiego nr 4,5 i 6 (inwestycja ukończona).

 

Budżet Obywatelski to forma konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z ogólnego budżetu Gminy Miasto Złotów na wskazane przez mieszkańców propozycje. W tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego do rozdysponowania na propozycje zgłaszane przez mieszkańców zostanie przeznaczona kwota 500 tys. zł. Wartość zgłaszanego projektu nie może jednak przekroczyć kwoty 150 tys. zł. W tegorocznej edycji obok projektów infrastrukturalnych będzie można zgłosić również tzw. „projekty miękkie” (np. organizację wydarzenia/imprezy prospołecznej/kulturalnej/sportowej/oświatowej itp.). Propozycje do budżetu będzie można zgłosić na odpowiednim formularzu. Ponadto każda z propozycji musi uzyskać poparcie co najmniej 20 mieszkańców pełnoletnich Gminy Miasto Złotów. Następnie propozycje budżetowe zostaną poddane weryfikacji formalnej przez powołaną do tego przez Burmistrza Miasta Złotowa celu komisję w skład której wejdzie po 3 przedstawicieli: radnych Rady Miejskiej w Złotowie, pracowników Urzędu Miejskiego w Złotowie oraz lokalnych organizacji pozarządowych. Lista projektów, które przejdą weryfikację formalną zostaną poddane pod głosowanie przez mieszkańców Gminy Miasto Złotów (1 głos = 1 projekt).

Więcej informacji na temat Złotowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 znajdą Państwo na stronie Urzędu Miejskiego w Złotowie www.zlotow.pl w zakładce „Budżet obywatelski”.

Burmistrz Miasta Złotowa ogłosił również nabór na członków komisji oceniającej projekty złożone w ramach ZBO 2018 - członkami mogą zostać przedstawicieli organizacji pozarządowych. Na zgłoszenia czekamy do dnia 27 czerwca 2017 r. do godz. 9.00. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej www.bip.zlotow.pl

Ulotka informacyjna

 

Konsultacje społeczne

W 2016 roku Burmistrz Miasta Złotowa przeprowadził konsultacje dot. inwestycji miejskich z mieszkańcami ulic: Dorsza i Zamkowej, Okrężnej, Łowieckiej, Studziennej oraz w sprawach: budżetu obywatelskiego, Marki Złotowa i programu rewitalizacji.

 

Marka „Złotów. Wielkopolskie Zdroje”

Strategia marki „Złotów. Wielkopolskie Zdroje” wyznacza kierunki rozwoju miasta w perspektywie wieloletniej. Założeniem przyjętej koncepcji jest komunikowanie walorów Złotowa, zbudowanie atrakcyjnej oferty dla mieszkańców i przyjezdnych z najcenniejszą wartością dodaną jaką jest zdrowie.

Prace związane z budową marki realizowała firma Dom Marki Max von Jastrov ze Szczecina. W roku 2016 zostały zrealizowane etapy budowania marki miejsca (branding) polegające na: analizie wizerunku, określeniu potencjału Złotowa, koncepcji pozycjonowania, opracowaniu projektu logo i systemu identyfikacji wizualnej. Obecnie trwają prace związane z koncepcją wdrożenia marki. System wartości związanych z Marką Złotowa to: zdrowie, odpoczynek, bezpieczeństwo, rozwój, akceptacja, dostępność.

Wdrożeniu marki służą podjęte przez miasto następujące działania:

1) Wprowadzanie ulg podatkowych dla przedsiębiorców i mieszkańców dbających o środowisko.

W marcu 2017 roku została podjęta uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na okres 2 lat budynków lub ich części, będących własnością przedsiębiorców, stanowiące nowe inwestycje (nowo wybudowane), związane z uruchomieniem lub poszerzeniem dotychczasowej działalności gospodarczej, w wyniku których utworzono nowe miejsca pracy. W przypadku rozbudowy istniejących budynków i budowli zwolnienie przysługuje w odniesieniu do nowopowstałych powierzchni.

W porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Złotowie zaplanowanej na czerwiec br. jest projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków położonych w Gminie Miasto Złotów, w których przeprowadzono termomodernizację. Przedmiotem projektu jest termomodernizacja polegająca na:

a) do na dociepleniu ścian zewnętrznych wraz z kompletnym wykonaniem elewacji

b) lub dociepleniu stropów

c) lub wymianie stolarki okiennej i drzwiowej

d) lub w przypadku gdy budynek ogrzewany jest paliwami węglowymi wymianie źródła ciepła na co najmniej źródło ciepła z kotłem z automatycznym podajnikiem paliwa m.in. klasy 3.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości zgodnie z projektem uchwały będzie przysługiwać po spełnieniu warunków określonych w niniejszej uchwale na okres 5 lat.

2) Podnoszenie jakości usług świadczonych przez miasto np. przeprowadzenie ankiety dot. funkcjonowania Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami (ankieta dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złotowie www.zlotow.pl).

3) Udział w ogólnopolskich akcjach związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska np. w projekcie „Gmina Przyjazna Pszczołom”.

Gmina Miasto Złotów podpisała ”Manifest Gmin Przyjaznych Pszczołom” i otrzymała tytuł Gminy Przyjaznej Pszczołom. Akcja „Gminy Przyjazne Pszczołom" jest prowadzona w ramach programu „Z Kujawskim Pomagamy Pszczołom”. Celem tego programu jest aktywizacja lokalnych społeczności do podejmowania długofalowych działań na rzecz poprawy warunków życia pszczołowatych w Polsce poprzez tworzenie miejsc przyjaznych pszczołom. Program ma za zadanie wzmacniać świadomość społeczną w zakresie relacji pomiędzy pszczołowatymi a bioróżnorodnością.

4) Wprowadzanie i promocja lokalnych produktów prozdrowotnych np. herbatki energetyzującej „Ryk Jelenia”, której degustacja odbyła się podczas konferencji prasowej.

5) Program imprez prozdrowotnych w ramach Euro Eco Festival Złotów 2017.

W ramach programu Euro Eco Festival Złotów 2017 zaplanowano realizację szeregu działań proekologicznych i prozdrowotnych np. projektu „Edukacja ekologiczna w ramach imprezy miejskiej - Euro Eco Festival Złotów 2017” dofinansowanego z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Projekt jest skierowany do dzieci i młodzieży szkolnej. Zaplanowano przeprowadzenie Konkursu ekologicznego „Omnibus energii odnawialnej”, Konkursu plastycznego „Czyste powietrze – zdrowe dzieci!”, Warsztatów dla uczniów „Miska emisja a wody Złotowa”, Turnieju Wiedzy Ekologicznej Przedszkolaków „Czyste Powietrze” oraz „Zielonego Koła Fortuny” (quiz wiedzy na temat niskiej emisji) i „Miejskiego Ogrodnika” (warsztacik sadzenia ziół i nasion). W ramach EEF Złotów 2017 odbędzie się tradycyjnie akcja powszechnego sadzenia drzew – tym razem zapraszamy do posadzenia 134 sadzonek lipy szerokolistnej przy ul. Dorsza.

Ponadto odbędą się liczne imprezy rekreacyjne, w tym Maraton fitness oraz ekologiczne jak Piknik „Naturalnie na zdrowie”, Warsztaty „Budowa hoteli dla pszczół” czy akcja Związku Gmin Krajny w Złotowie pn. „Drzewko za surowce”.

Program EEF Złotów 2017

 

Współpraca z miastami partnerskimi

Adam Ziółkowski omówił czerwcową wizytę drużyny juniorów z UKS Football Academy Fair – Play w Złotowie w La Fl?che (Francja) i udział w turnieju piłki nożnej, w którym wzięły udział łącznie 24 drużyny. Wyjazd i udział w turnieju odbył się w ramach projektu pn. „Viva la France!”. Następnie Burmistrz Miasta Złotowa zredagował wizytę chórzystów z miasta partnerskiego Rathenow (Niemcy) i wspólny koncert ze złotowskim chórem Towarzystwa Śpiewu „Św. Cecylii”, który odbył się w Amfiteatrze. Koncert został zrealizowany w ramach projektu „Spotkanie chórów w koncercie z udziałem miasta partnerskiego Rathenow”. Zastępca Burmistrza przybliżyła zaplanowaną na połowę czerwca br. rewizytę miłośników wypraw rowerowych z Rathenow w Złotowie w ramach projektu „Rowerem na Krajnie – integracyjna wyprawa rowerowa grup ze Złotowa i Rathenow”.

Wyżej wymienione projekty zostały dofinansowane ze środków budżetu miasta w ramach ogłoszonego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami realizowanymi w 2017 roku.

 

To może Cię także zainteresować:
Tragedia na drodze
Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego odbędzie się w Złotowie
Upamiętniono 76 rocznice Powstania Warszawskiego

 

Poglądy przedstawione w niniejszym materiale są wyłącznie poglądami Autora. Materiał został opublikowany przez Autora - zachowana pisownia oryginalna tekstu. Szczegółowe informacje znajdziesz w Regulaminie. Jeśli uważasz, że niniejsza publikacja jest jego naruszeniem lub narusza ona obowiązujące przepisy prosimy o zgłoszenie tego faktu TUTAJ.

red. | źródło: zlotow.pl

Komentarze